اهای!با توام!

خسته ام...

از دروغای قشنگ...

از عشقای دروغ...

از درد عشق...

هه!عشق؟!چی هست؟!مورد استفادش چیه؟!

سرکار گذاشتن بدبختا؟!

دراوردن اشک ادما؟!

اهای عشق!اره با توام!

چرا ولمون نمیکنی؟!

چرا راحتمون نمیذاری؟!

چرا اشکمونو در میاری؟!

چرا ما ادمای احمقو انداختی به جون هم؟!

هوی!با توام!از زندگیم برو بیرون!

دیگه عشق نیستی!زخمی.............

حق نداری بیشتر از این تو زندگیم بمونی و داغونم کنی!

خداحافظ...برای همیشه...

/ 2 نظر / 9 بازدید
علی

سلام خوبی چه خبرا