چند سال دیگر؟؟؟

ســــوم…

 

هفـــــتم…

 

چهـــــــلم…

 

سالــــــــگرد…

 

چنـــد ســـــــال دیـگر بایـــد عـــزادار

 

نبـــــودن هایـــــــت باشـــــم؟!

/ 2 نظر / 15 بازدید
-

[گل]