دیوانه ام میکند...

دیوانه ام می کند مشتی حرف های نزده,
بغضی فرو خورده , اتهام کار نکرده
کاش باور می کردی حضورم را در بینابین لحظه ها
کاش بی قراری هایم را ورق می زدی
کاش دلت می سوخت به حال پرنده ای که بالی برای پرواز ندارد...

/ 0 نظر / 20 بازدید