کاش...

دلم میخواست زمان رابه عقب بازمیگرداندم ، نه برای اینکه آنهایی که رفتند را بازگردانم ، برای اینکه نگذارم بیایند...

کاش هیچ وقت به زندگیم راحت نمی دادم!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید