هوایت...

وقـتـے حـس میڪنم

جایــے در ایــטּ ڪره ے خاڪے .
.

تــو نفـس میڪشـے و مـטּ

از هــماטּ نفـس هایتـــ ،،، نفـس
میڪشم آرام مــی شوم !

تـو بــاش
!!!

هـوایـتـــ ! بـراے زنده مانـدنـم
ڪافـــے ستـــ

/ 0 نظر / 13 بازدید