هنگام جدایی...

به هنگام جدایی هر کسی اندیشه ای دارد..

یکی شاد است از راهی شدن تا شهر رویا ها..

یکی هنگام رفتن هیچ نشناسد سر از پایش..

یکی مشتاق رفتن بهر عزیزانش..

یکی خرسند از دل کندن است و تشنه ی رفتن..

یکی با چهره ای ارام می گوید خداحافظ..

یکی وقت جدایی طاقتش کم میشود اما..

جدایی دست بی رحمیست در تاراج دلتنگی..

یکی همچون شقایق غرق در امواج دلتنگی..

یکی دیگر دلش خون است و در دل خنجری دارد..

یکی از شوق می خندد یکی پیوسته می بارد..

یکی حیران و سرگردان خیال دیگری دارد..

یکی دیگر سکوتش ارزش والا تری دارد..

یکی بر شانه های خسته اش کوه غمی دارد..

خداوند جدایی را از راه بندگانش بردارد..   تو میدانی جدا گشتن چه درد مبهمی دارد...!


 

/ 0 نظر / 5 بازدید