دویده بودم به شوق اغوشت...

غــــــــــــــــــــــصه مراکــــــــــــــــــــــــــــشت...!!!


وقتی دیــــــــــــــــــــــدم ،


دست به سینه ایستاده ای !!!


من تمام راه را برای آغـــــــــــــــــوشت دویــــــــــــده بودم ... !
Naghmehsara04
 
/ 2 نظر / 12 بازدید
شیدا

من تمام راه را دویده بودم. اما اون مثه مترسک وایساده بود.انصاف نیس