# عکس

دویده بودم به شوق اغوشت...

غــــــــــــــــــــــصه مراکــــــــــــــــــــــــــــشت...!!! وقتی دیــــــــــــــــــــــدم ، دست به سینه ایستاده ای !!! من تمام راه را برای آغـــــــــــــــــوشت دویــــــــــــده بودم ... !   ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید